*** Kurz plavčíka  pre bazén:  ***  Svit 03.12.2022Z *** Zvolen 17.12.2022  ***  Kurz pre inštruktorov  plávania baby,základny, zdokonaľovací : 17.12.2022 Zvolen *** Darujte kurz:.plavčíka,potápania, učiteľa plávnia,  pokažky už v ponuke 

Vodná záchrana

Vzdelávanie - kurzy

  

Legislatíva

Legislatíva v oblasti zabezpečenia vodnej záchrany a prevádzkovania bazénov je definovaná a upravovaná viacerými zákonmi,vyhlaškami, predpismi a normami EU.

Výkon dozoru a zabezpečenie plavčíkov

Zákon č. 74/2013, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečiť na umelom kúpalisku miestnosť na poskytovanie prvej pomoci a vyvesiť na dostupnom a viditeľnom mieste pokyny na poskytovanie prvej pomoci, zabezpečiť stály dohľad dostatočným počtom plavčíkov tak, aby na
  • najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,
  • plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov plavčíci,
  • vodné atrakcie dohliadal aspoň jeden plavčík pri dopade.
  • dohliadal aspoň jeden plavčík,
  • plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja

Výkon vzdelávania vodných záchranárov /plavčíkov/

Vzdelávanie vodných záchranárov/plavčíkov/ nie je definované zákonom a podmienené akreditáciou Hlavným kritériom pre získanie osvedčenia plavčíka je absolvovanie kurzu plavčíka podľa platných európskych noriem. EN 15822-1. Zamestnávatelia a prevádzkovatelia plavčíkov môžu akceptovať osvedčenia vydané v akejkoľvek členskej krajine EU organizáciou alebo občianskym združením , ktorá ma edukačnú činnosť zapísanú vo svojej činnosti a majú medzinárodný status Doporučene medzinárodne federácie spĺňajúce kritéria a normy EU. RSI- RESCUEINTERNATIONAL alebo ILS

Vybavenie strediska prvej pomoci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje
  • požiadavky na dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení a na prevádzku kúpaliska,
  • náležitosti prevádzkového poriadku kúpaliska.

Minimálne požiadavky na kvalitu vody

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú prírodné kúpalisko alebo umelé kúpalisko sú povinné splniť podmienky ustanovené zák. NR SR č. 306/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Voda určená na kúpanie je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa. Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s nim súvisiace prevádzkové plochy.